Gebruikersvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 20 maart 2013

MyReputation is een online platform dat je ondersteunt om te groeien als (zelfstandig) ondernemer en om je online reputatie te managen. In dit document worden de Gebruikersvoorwaarden van MyReputation uiteengezet. De bepalingen zijn zowel van toepassing op abonnees van MyReputation als op gebruikers met een proef-abonnement. Bij het gebruik van een van de MyReputation diensten, stem je in met de voorwaarden zoals beschreven in deze Gebruikersvoorwaarden. MyReputation raadt je daarom aan om dit document aandachtig door te nemen.

MyReputation is statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34394316.

Artikel 1. Dienstverlening

MyReputation biedt een technisch platform waarop gebruikers informatie kunnen managen onder andere  door middel van contact management, taakbeheer en  CRM. De dienst is via internet te gebruiken. De wijze waarop je toegang krijgt tot internet, is je eigen verantwoordelijkheid.

MyReputation bemoeit zich niet met de inhoud van het platform en heeft daarmee geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. MyReputation is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegvens en/of materialen die zij op het platform plaatsen. MyReputation geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegvens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

Artikel 2. Wijziging van de gebruikersvoorwaarden

MyReputation behoudt zicht het recht voor deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen, zonder daarover te informeren. De meeste recente gebruikersvoorwaarden zijn te vinden op http://www.myreputation.nl/algemene-voorwaarden Indien je het gebruik voortzet na een of meerdere aanpassingen aan de gebruikersvoorwaarden impliceert dat je deze aanpassingen onherroepelijk aanvaardt. Wij raden dan ook aan de gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3 Jouw MyReputation account

3.1 Je kunt een (proef)account aanmaken door de stappen te doorlopen zoals die staan aangegeven op MyReputation.nl. MyReputation kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet account krijgt.

3.2 Je staat er jegens MyReputation voor in dat de gegevens die je verstrekt volledig juist zijn en blijven en je gaat ermee akkoord dat deze door MyReputation worden opgeslagen en gebruikt. Zie voor meer informatie hierover in de Privacy Policy.www.myreputation.nl/privacypolicy

3.3 Het aanmaken van accounts op andermans naam is niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de desbetreffende persoon.

3.4 Je bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord en mag een ander geen toegang geven tot MyReputation met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming in de periode die voorafgaat aan jouw melding aan MyReputation van ongeoorloofd gebruik van jouw account. Indien je het vermoeden hebt dat jouw account ongeoorloofd door derden wordt gebruikt, meldt dit dan onmiddellijk aan de MyReputation Helpdesk.

3.5 Het aanmaken van een account voor concurrerende doeleinden jegens MyReputation is niet toegestaan.

Artikel 4. Minderjarigen

In beginsel mag iedereen gebruik maken van MyReputation en kan iedereen een MyReputation account aanmaken. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een MyReputation account aanmaakt. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

Artikel 5. Jouw verantwoordelijkheden

5.1 Je staat er jegens MyReputation voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van het platform en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens MyReputation voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van het platform.
3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van MyReputation niet:
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van MyReputation of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii)in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het platform en/of de computersystemen van MyReputation te omzeilen; of
(v) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens MyReputation en/of een derde.

Artikel 6. Mededelingen van MyReputation

De dienst die MyReputation levert omvat onder andere het doen van bepaalde mededelingen, zoals bijvoorbeeld bevestigingsmails, instructiemails, reacties van de helpdesk, Academy mails met tips en training voor de ondernemer, nieuwsbrieven, enquêtes en/of prijsvragen. MyReputation zal je alleen informatie over diensten van MyReputation toesturen als we denken dat je iets aan de informatie hebt. Mocht je geen prijs stellen op het ontvangen van een bepaalde type mail, dan kun je dat aangeven via een link in de desbtreffende email.Zie verder ook de Privacy Policy www.myreputation.nl/privacypolicy

Artikel 7. Vergoedingen en betaling

7.1    Alle vergoedingen voor de Diensten die MyReputation levert zijn in Euro’s en inclusief BTW.

7.2    MyReputation behoudt zich het recht voor op elk moment om vergoedingen aan te passen voor de toegang tot delen of geheel van een of alle van de Diensten. Wijzigingen in de tarieven worden door MyReputation minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt . Je bent gerechtigd om je account te beëindigen voordat de aangepaste tarieven van kracht worden.

7.3    Het storneren van een door MyReputation (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat je niet van de verplichting tot betaling.

7.4    Afhankelijk van het soort abonnement ontvang je iedere afgesproken abonnementstermijn een factuur, deze wordt automatisch geïncasseerd en dient in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

7.5    In genoemde gevallen behoudt MyReputation zich het recht voor eventuele diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

7.6    Vanaf het moment dat je de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum) overschrijdt, ben je zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

7.7    Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door MyReputation een herinnering tot betaling verstuurd. Kosten van een herinnering, t.w. netto € 10,00wordt in rekening gebracht.

7.8    Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door MyReputation een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10.00, wordt in rekening gebracht.

7.9    Wanneer je binnen 28 dagen nog niet aan jebetalingsverplichtingen hebt voldaan, ben je vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

7.10Indien MyReputation abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal MyReputation het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op jouw eerste verzoek op je rekening terugstorten.

Artikel 8. Beëindigen account

8.1 Je kunt je account altijd beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalender maand.

8.2 Na beëindiging zullen al je gegevens direct verwijderd worden, dit kan niet worden hersteld.

MyReputation heeft het recht de Diensten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien je je niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan gebruikersvoorwaarden.

8.3 MyReputation heeft het recht de Diensten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien je  in staat van faillissement bent verklaard, surseance van betaling hebt aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over je vermogen hebt verloren.

8.4 MyReputation heeft het recht de Diensten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat je intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud plaatst of wil plaatsen.

8.5 Indien MyReputation jouw account beëindigd, om welke reden dan ook, dan heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit) betaalde bedragen.  In dergelijke gevallen vervallen de bedragen aan MyReputation.

Artikel 9. Verboden content

In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via MyReputation (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van MyReputation is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):
a. Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
b. Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
c. Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
d. Content die naar de mening van MyReputation in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
e. Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
f. Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
g. Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van MyReputation of derden worden geschonden;
h. Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
i. Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MyReputation commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
j. Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
k. Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 10. Privacy

Door het gebruik van het platform en de Diensten ben je gebonden aan de Privacy Policy http://www.myreputation.nl/myreputation-privacy-policy van MyReputation.

Artikel 11. Content van derden
11.1 Het is mogelijk dat het platform applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op het platform impliceert niet dat MyReputation deze Content heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. MyReputation is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van het platform. (Bijvoorbeeld of en zo ja welke jobs er door LinkedIn worden aangeboden).
11.2 Op applicaties van derden op het platform zijn de API voorwaarden van MyReputation van toepassing.
11.3 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Je erkent en stemt ermee in dat het platform bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van MyReputation, licentiegevers en/of gebruikers van MyReputation en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
12.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent MyReputation je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van het platform te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op het platform ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij MyReputation of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer, doch niet daartoe beperkt, niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van MyReputation substantiële delen van het platform op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van het platform op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
12.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op het platform wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van het platform is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
12.4 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van MyReputation of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 12.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van MyReputation op haar computersystemen.
12.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 MyReputation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het platform of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van MyReputation dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
13.2 Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op MyReputation rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan MyReputation betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van MyReputation is voortgevloeid.
13.3 MyReputation is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die MyReputation verricht en/of jouw gebruik van het platform.
13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MyReputation meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MyReputation vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
13.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van MyReputation voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van MyReputation zelf en/of het bestuur van MyReputation uit te sluiten.

13.6 MyReputation is niet aansprakelijk voor gebreken in de dienstverlening van derden die  worden ingeschakeld t.b.v. hosting.

Artikel 14. Beschikbaarheid platform en diensten

14.1 MyReputation spant zich in het platform en de diensten zonder onderbreking  beschikbaar te stellen.

14.2 Het platform en diensten kunnen evenwel niet beschikbaar zijn ten gevolge van onderhoud, een storing of buiten de invloed van MyReputation (bijvoorbeeld problemen veroorzaakt door de internetverbinding).

14.3 Gepland onderhoud zal via E-mail worden aangekondigd en zal, indien de situatie dit toelaat, niet tijdens piekuren plaatsvinden.

14.4 Eventuele storingen kunnen worden gemeld bij de MyReputation helpdesk en zullen zo spoedig mogelijk worden verholpen. Over storingen wordt je per E-mail op de hoogte gehouden.

Artikel 15. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord en vrijwaart MyReputation, haar functionarissen, directeuren, werknemers, leveranciers en filialen, van en tegen alle verliezen, schade, boetes en uitgaven (inclusief advocaatkosten en kosten) die voortvloeien uit of in verband staan met vorderingen die het gevolg zijn van jouw gebruik van het platform en de Diensten in strijd met de rechten van een andere partij, in strijd met de wet, in strijd met de bepalingen van de gebruikersvoorwaarden.

Artikel 16. Overige

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Op deze gebruikersvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Comments are closed.